Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2012

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση μισθολογικών διατάξεων.».

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄), «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012
και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», προκειμένου
να ενημερωθείτε και να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή τους.
Για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των ρυθμίσεων των ανωτέρω διατάξεων, κρίνεται
σκόπιμο να τονισθούν τα εξής :
Σελ 37 Ένοπλες Δυνάμεις

http://et.diavgeia.gov.gr/f/minfin/ada/%CE%924%CE%A31%CE%97-8%CE%9E6

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου